Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

Έκδοση 9.2 (Αναθεώρηση 1)

Ολοκληρώθηκε η έκδοση 9.2. Πιθανές αναθεωρήσεις θα γίνουν σε περίπτωση που βρεθούν λάθη. Έχει γίνει αρκετός έλεγχος, και διορθώσεις, ώστε να υπάρχει συμβατότητα με τις παλαιότερες εκδόσεις.

Αν και η έκδοση 9.1 μπήκε με την υποστήριξη διάφορων τύπων μεταβλητών, όπως Decimal, Currency, Double, Single, Long, Boolean, ως προς τις σταθερές τιμές πχ το 10000@ είναι Decimal (ή όπως τον λέμε στα ελληνικά στη Μ2000, Αριθμός), για τις μεταβλητές δεν είχε ξεκαθαριστεί ως προς το πότε θα γίνονται μετατροπές τύπων. Γίνονται μετατροπές αυτόματα όταν πχ πολλαπλασιάσουμε έναν Currency (Λογιστικό το λέμε στη Μ2000) με έναν Double θα πάρουμε Double. Το ζήτημα είναι τι γίνεται κατά το πέρασμα με τιμή (by value), και τι γίνεται στο πέρασμα με αναφορά (by reference) που υποστηρίζει η γλώσσα. Αν μια εκχώρηση τιμής αλλάξει το τύπο στην μεταβλητή που προκύπτει από αναφορά τότε αυτό θα είναι άμεσο και στην αναφερόμενη. Αυτό δεν το θέλουμε! Επιπλέον όταν περνάμε με τιμή ενδέχεται να περάσουμε απλά μια έκφραση αντί για μια μεταβλητή (που και αυτή σαν έκφραση θα την δει ο διερμηνευτής) και αυτή να βγάλει έναν τύπο πχ Μακρύς (Long). Αυτό που θέλουμε είναι να μπορούμε να πάρουμε στην παράμετρο την τιμή με το τύπο που θέλουμε, δηλαδή να γίνει μετατροπή κατά τη κλήση.

Στην πρότερη κατάσταση η γλώσσα είχε στο βασικό της σύστημα επεξεργασίας αριθμητικών και λογικών εκφράσεων σαν βάση τον διπλό ή Double (ή πραγματικός σε άλλες γλώσσες, όπως η ΓΛΩΣΣΑ του σχολείου). Μπορούσε να αποθηκεύσει σε Μακρύ ή Long, αλλά οι όποιες πράξεις γίνονταν με Διπλούς. Αυτός ο τύπος (32bit ακέραιος με πρόσημο) είναι χρήσιμος κατά τις κλήσεις εξωτερικών συναρτήσεων σε βιβλιοθήκες "dll". Επίσης για τους λογικούς ή Boolean, απλά χρησιμοποιούσε το 0 και -1, δηλαδή αρθμούς, και έτσι οποιαδήποτε μεταβλητή μπορούσε να παίξει τον ρόλο του Λογικού. Επιγραμματικά δυο ακόμα παρατηρήσεις ως προς το πως ήταν η γλώσσα πριν την 9.2 (1) έκδοση. Οι μεταβλητές (και οι πίνακες) με το % έπαιρναν διπλό εσωτερικά αλλά στις εκχωρήσεις έκαναν αυτόματη αποκοπή δεκαδικών με στρογγυλοποίηση στο μισό. Τα αλφαριθμητικά πάντα ξεχωρίζουν στην γλώσσα γιατί έχουν το $ στο τέλος του ονόματος. Έγινε αναφορά εδώ για τις απλές μεταβλητές (αριθμοί και γράμματα). Περί αντικειμένων θα τα δούμε σε άλλη ανάρτηση, γιατί έχουμε προσθήκες, προχωρημένες, όπως στις ομάδες τελεστής μοναδιαίος, και εκτέλεση εκφράσεων με ομάδες που δεν επιστρέφουν τιμή αλλά κάνουν πράξεις μεταξύ τους και επιστρέφουν αποτέλεσμα ομάδα. Οι ομάδες που επιστρέφουν ιιμή, απλή, λειτουργούν σαν μεταβλητές, με την διαφορά ότι μπορούν να έχουν τμήματα, συναρτήσεις, ιδιότητες.

Για να δούμε τις προσθήκες θα ξεκινήσουμε από το πώς ορίζουμε μια συνάρτηση (οι συναρτήσεις ορίζονται μέσα σε τμήματα, σε συναρτήσεις, σε ομάδες με τον ίδιο τρόπο)

 Στο ξεκίνημα της συγγραφής της γλώσσας οι συναρτήσεις γραφόντουσαν έτσι απλά. Η λέξη Συνάρτηση (Function), μετά ένα όνομα που μπορούσε να είχε τόνους και μπορούσε να κληθεί και χωρίς τόνους, ή και με λάθος τόνους, με μικρά ή μεγάλα, όπως θέλουμε, δεν έχει διαφορά. Και μετά το μπλόκ εντολών, ή σώμα της συνάρτησης. Κάπου μέσα στην συνάρτηση η επιστροφή τιμή γίνεται με ένα = χωρίς κάτι αριστερά, δηλαδή αναφέρεται στη συνάρτηση. Παρατηρήστε ότι έξω από το σώμα δεν φαίνονται οι τυχόν παράμετροι. Οποιαδήποτε συνάρτηση μπορούσε (και μπορεί) να πάρει οπιοδήποτε αριθμό παραμέτρων, και τύπων. Κάθε συνάρτηση έχει έναν σωρό τιμών, και αυτός "γενννιέται" κατά την κλήση. Εκεί μπαίνουν όλες οι τιμές που θέλουμε να δώσουμε. Για να τις διαβάσουμε αρκή η χρήση της Διάβασε.


Συνάρτηση Ένα {
      =100
}

Ας δούμε πως θα φτιάξουμε μια απλή συνάρτηση που θα επιστρέφει τον κυβική ρίζα ενός αριθμού (χωρίς να ελέγχουμε την τιμή εισόδου, για αυτό το παράδειγμα).

Συνάρτηση ΚυβικήΡίζα {
      =Αριθμός^(1/3)
}
Τύπωσε ΚυβικήΡίζα(8)

 ή καλύτερα, όπου διπλασιάζουμε τη κορυφή του σωρού, και τραβάμε δυο φορές τον αριθμό, μια για την Σημ() ή Sgn() που γυρίζει -1 για αρνητικό πρόσημο, 0 για μηδέν, και 1 για θετικό πρόσημο, και η άλλη, η Απολ() ή Abs() είναι η απόλυτη τιμή δηλαδή αφαιρεί το πρόσημο, γυρνάει τον αριθμό σε θετικό. Δεν χρησιμοποιήσαμε καμία μεταβλητή, και περιμένει η συνάρτηση έναν οποιοδήποτε αριθμό. Αν δώσουμε παραπάνω ορίσματα θα γραφτούν αρχικά στο σωρό της συνάρτησης αλλά στην επιστροφή από τη συνάρτηση θα διαγραφούν μαζί με το σωρό τιμών. Η επιστροφή εδώ ΔΕΝ γίνεται με την απόδοση τιμής αλλά στο τέλος του μπλοκ εντολών. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δώσουμε τιμή επιστροφής πάνω από μια φορά αλλά η τελευταία θα μείνει για επιστροφή. Σε κάποιες περιπτώσεις όπως στις λάμδα συναρτήσεις μας βολεύει να γυρνάμε την τιμή μιας μεταβλητής και μετά να την αυξάνουμε (η μεταβλητή αυτή ανήκει στο κλείσιμο, ή λέγεται και κλείσιμο, τέτοιες προχωρημένες συναρτήσεις έχει η Μ2000)

Συνάρτηση ΚυβικήΡίζα {
      Πάνω  ' διπλασιάζει την κορυφή του σωρού
      =Σημ(Αριθμός)*Απολ(Αριθμός)^(1/3)
}
Ν=ΚυβικήΡίζα(-8)
Τύπωσε Ν**3 ' και το ** σημαίνει δύναμη, όπως το ^

Δείτε ότι μια συνάρτηση μπορεί να έχει όρισμα πάλι μια κλήση στην ίδια συνάρτηση, Θα λέμε κλήση σε συνάρτηση όταν αυτή βρίσκεται σε έκφραση, η και εκτός όπως θα δούμε. Με μπλε γράμματα είναι τα γνωστά ονόματα (έχουν αντιγραφεί από τον ενσωματωμένο διορθωτή, και αυτός στην αντιγραφή δίνει και τα χρώματα, οπότε εδώ στο Blog αντιγράφονται άμεσα με χρώμα). Δείτε ότι απαιτήθηκε η στρογγυλοποίηση!

Ν=Στρογγ(ΚυβικήΡίζα(ΚυβικήΡίζα(512))^3^3)
Τύπωσε Ν, Τύπος$(Ν) ' δίνει 512 και Double

 Με χρήση μεταβλητής, δηλαδή θα πάρουμε την τιμή του σωρού σε μια μεταβλητή και θα την δώσουμε δυο φορές στην έκφραση στην εντολή επιστροφής τιμής:
Συνάρτηση ΚυβικήΡίζα {
       Διάβασε χ
      =Σημ(χ)*Απολ(χ)^(1/3)
}

Στις παλιές εκδόσεις το χ ξέραμε ότι είναι Διπλός και ότι επιστρέφεται θα είναι διπλός. Μετατροπές γίνονταν μόνο για τους Ακέραιους (που εσωτερικά ήταν διπλοί, άρα μόνο στρογγυλοποίηση με μηδέν δεκαδικά), και για τους τύπου Μακρύ, αλλά πάντα κατά την εκχώρηση σε αυτού του τύπου μεταβλητές. Η μόνη τότε αλλαγή ήταν στο όνομα της συνάρτησης να φαίνονται οι παράμετροι, αλλά πάλι θα μπορούσαμε να διαβάσουμε επιπλέον τιμές.

Συνάρτηση ΚυβικήΡίζα (χ) {
      =Σημ(χ)*Απολ(χ)^(1/3)
}
ή πιο πρόσφατο (ισχύουν δε όλα τα προηγούμενα)
Συνάρτηση ΚυβικήΡίζα(χ) {
      =Σημ(χ)*Απολ(χ)^(1/3)
}

και επειδή αυτή είναι συνάρτηση μιας γραμμής μπορεί να δημιουργηθεί με την εντολή Κάνε (Def) :

Κάνε ΚυβικήΡίζα(χ)=Σημ(χ)*Απολ(χ)^(1/3)

Στην νέα έκδοση λοιπόν μπήκε ο προσδιορισμός τύπου.Η εντολή Κάνε εκτός από συναρτήσεις κάνει και μεταβλητές (παίρνει και λίστα μεταβλητών και με αρχικές τιμές με το =και έναν αριθμό και όχι αριθμητική παράσταση). Η διαφορά της Κάνε με τις μεταβλητές σε σχέση με άλλες παρόμοιες εντολές είναι ότι επιστρέφει λάθος αν οι μεταβλητές ήδη υπάρχουν. Μια παραλλαγή της, η Κάνε Τοπικά και μετά η λίστα με τις μεταβλητές δημιουργεί νέες ακόμα και αν υπάρχουν (το οποίο θέλουμε σε μια ρουτίνα, επειδή μέσα στη ρουτίνα βλέπουμε οτιδήποτε υπάρχει εντός τμήματος, αλλά όχι εκτός). Εδώ λοιπόν καθορίζουμε και το είδος του ορίσματος. Στην νέα έκδοση, η χ αν δεν καθορίζεται παίρνει τον τύπο από το τύπο της τιμής που διαβάζει ο διερμηνευτής, από το σωρό τιμών. Σε κάθε περίπτωση όταν μια μεταβλητή πάρει τύπο, δεν αλλάζει (τουλάχιστον εύκολα). Μεταβλητές που φτιάχνουμε και χειριζόμαστε με τον διερμηνευτής εντολών γραμμής μπορούν να αλλάξουν (εκεί που δίνουμε εντολές πριν ξεκινήσουμε ένα τμήμα, πάντα μέσα στο περιβάλλον της γλώσσας, δηλαδή εκτός προγραμμάτων, και οι οποίες φαίνονται ως γενικές για τα προγράμματα).

Στο παράδειγμα, η ύψωση σε δύναμη ενώς Decimal (Αρθμός, έχει 29 ψηφία) δίνει πάντα διπλό. Η συνάρτηση αν και χρησιμοποίησε τον Decimal, γύρισε διπλό. Όμως η συνάρτηση έχει καλύτερη ακρίβεια υπολογισμού, και δεν χρειάζεται η στρογγυλοποίηση. Η Ν παραμένει ως Decimal, παρά την εκχώρηση Double από την ΚυβικήΡίζα(). Η Μ δείνχει ότι η ύψωση Decimal σε δύναμη δίνει Διπλό, ή Double.  Το ^3^3 είναι ισοδύναμο με αυτό ^9. Πράγματι 2^9 δίνει 512.

Κάνε Ν ως Αριθμός
Κάνε ΚυβικήΡίζα(χ ως αριθμός)=Σημ(χ)*Απολ(χ)^(1/3)
Ν=ΚυβικήΡίζα(8)
Τύπωσε Ν**3, Τύπος$(Ν) ' και το ** σημαίνει δύναμη, όπως το ^
Ν=ΚυβικήΡίζα(ΚυβικήΡίζα(512))^3^3
Τύπωσε Ν, Τύπος$(Ν) ' δίνει 512 και Decimal (Αριθμός)
Μ=Ν**3
Τύπωσε Τύπος$(Μ) ' Double

Όπως και αυτό (προσθήκη στο προηγούμενο), δείχνει ότι αν φτιάχναμε νέα μεταβλητή με το αποτέλεσμα της συνάρτησης θα γίνονταν Διπλός ή Double.
Ζ=ΚυβικήΡίζα(27)
Τύπωσε Τύπος$(Ζ)

Το κύριο λοιπόν νέο στην 9.2 είναι ότι πήρε τους πολλούς τύπους που μπήκαν στην 9.1 και τώρα κάθε μεταβλητή εντός τμήματος κατά την διάρκεια εκτέλεσης θα έχει τον ίδιο τύπο, ενώ μπορεί να έχει καθοριστεί εντός του τμήματος (ή συνάρτησης), ή να καθοριστεί απ΄έξω (αν δεν ορίσουμε), αλλά και πάλι η μεταβλητή που θα διαβάσει τον τύπο θα παραμείνει σε αυτόν μέχρι να διαγραφεί με το πέρας εκτέλεσης του τμήματος αυτού.

Επιπλέον ενώ υπήρχε η Διάβασε ? η οποία δέχονταν τιμές προεραιτικά δηλαδή, κάποιες μεταβλητές να κρατούσαν την τιμή τους αν δεν δίναμε τιμή (πχ δίναμε συνεχόμενα κόμμα  κατά τη κλήση ή δίναμε το ? που σημαίνει αδιάφορο, πάντα κατά την κλήση), τώρα μια οποιαδήποτε Διάβασε αν έχει το = και έναν αριθμό ή σε αλφαριθμητικά ένα αλφαριθμητικό ως εναλλακτική τιμή τότε, αν οι μεταβλητές δεν υπάρχουν και βρεθεί στο σωρό τιμών αντί για μια τιμή ένας δείκτης που λέει "προαιρετικό" (optional), τότε θα πάρουν αυτές τις αρχικές τιμές.

Ο χαρακτήρας @ όταν ακολουθεί αριθμό σήμαίνει ότι ο αριθμός διαβάζεται ως Decimal (ή Αριθμός). Όταν ακολουθεί # σημαίνει ότι διαβάζεται ως Currency (Λογιστικό το λέμε στη Μ2000), Το σύμβολο ~ είναι  για τους απλούς, και το & για τους τύπου Μακρύς. Οι διπλοί δεν έχουν σύμβολο εδικό. Δείτε ότι ο ψ δεν δηλώθηκε ως τύπος με την Ως <Τύπος>, θα πάρει ότι του δώσουμε, και αν δεν του δώσουμε θα πάρει την δική του "επιλογή", και το τύπο της.


Κάνε ΝιΡίζα(χ ως αριθμός, ψ=2)=Σημ(χ)*Απολ(χ)^(1/ψ)
Ν%=ΝιΡίζα(2) ' χρήση Ν ως ακέραιος
Τύπωσε Ν%**2, Τύπος$(Ν%)
Ν%=ΝιΡίζα(ΝιΡίζα(512, 5), 2)^5^2
Τύπωσε Ν%, Τύπος$(Ν%) ' δίνει 512 και Double
\\ όλες οι μεταβλητές σε % είναι ακέραιες με οποιοδήποτε τύπο:
Μ%=1232133.12312322133321337@*10000000000000000000@
\\ δίνει τεράστιο νούμερο!
Τύπωσε Μ%, Τύπος$(Μ%) 'Decimal
Μ%+=99
Τύπωσε Μ%, Τύπος$(Μ%) 'Decimal


Συναρτήσεις μπορούμε να καλέσουμε και χωρίς να είναι σε έκφραση, και μπορούμε να μην έχουμε επιστροφή τιμής. Εδώ δίνουμε το Άδειασε στην αρχή για να καθαρίσουμε τον τρέχον σωρό τιμών ώστε με σιγουριά νε μην περάσουμε κάποια άλλη τιμή, η δεςμε κατά την κλήση, και να πάρει την προαιρετική (πάντα υπό τον έλεγχό μας, ως προγραμματιστές).

Άδειασε
Συνάρτηση δεςμε (κ ως Λογιστικό=2){
      Τύπωσε τύπος$(κ), κ
}
κάλεσε δεςμε(50&)
κάλεσε δεςμε()


Η διαφορά με την συνάρτηση στην έκφραση είναι ότι εδώ ο σωρός τιμών δίνεται κατά κλήση, και είναι ενιαίος. Δηλαδή αν θέλουμε αφήνουμε τίμες στο σωρό τιμών, θα τις παραλάβει αυτός που κάλεσε! Επιπλέον να σημειωθεί ότι έξω από μια συνάρτηση για την συνάρτηση είναι σαν το μακρινό σύμπαν, υπάρχει αλλά δεν μορούμε να το αγγίξουμε! Έτσι και η συνάρτηση δεν βλέπει έξω από το σώμα της! Τουλάχιστον με κανονικές κλήσεις, και όταν δεν είναι μέλος ομάδας.

Κάνε ΝιΡίζα(χ ως μακρύς, ψ ως μακρύς=2)=Σημ(χ)*Τιμή(Στρογγ(Απολ(χ)^(1/ψ),5)->μακρύς)
Ρ=ΝιΡίζα(2131233,8) ' χρήση της συνάρτησης να επιστρέφει Μακρύ  (LONG)
Τύπωσε Ρ**5, Τύπος$(Ρ)


Δείτε λοιπόν πως χρησιμοποιούμε το πέρασμα με αναφορά, με το χαρακτήρα &. Όλα τα αποτελέσματα είναι Decimal

Συνάρτηση ΑύξησεΜετά(&Ν) {
      =Ν
      Ν++
}
Κάνε Αριθμό Κ=2@, Λ, Μ
Τύπωσε Τύπος$(Κ), Τύπος$(Λ), Τύπος$(Μ)
Μ=ΑύξησεΜετά(&Κ)
Λ=ΑύξησεΜετά(&Κ)
Τύπωσε Τύπος$(Κ), Τύπος$(Λ), Τύπος$(Μ)
Τύπωσε Κ, Λ, Μ ' 4, 3, 2


Και τελευταίο για την ανάρτηση. Αλλάζουμε το τύπο της ΑύξησεΜετά(),  ώστε αν δοθεί αναφορά από αλλο τύπο να βγει λάθος,.

Συνάρτηση ΑύξησεΜετά(&Ν ως Λογιστικό) {
      =Ν
      Ν++
}
Κάνε Λογιστικό Κ=2#, Λ, Μ
Τύπωσε Τύπος$(Κ), Τύπος$(Λ), Τύπος$(Μ)
Μ=ΑύξησεΜετά(&Κ)
Λ=ΑύξησεΜετά(&Κ)
Τύπωσε Τύπος$(Κ), Τύπος$(Λ), Τύπος$(Μ)
Τύπωσε Κ, Λ, Μ ' 4, 3, 2

Ζ=10&
Δες οκ {
     Τύπωσε ΑύξησεΜετά(&Ζ)
}
Αν όχι οκ ή λάθος Τότε Τύπωσε Λάθος$
Τύπωσε Ζ ' δεν άλλαξε, γιατί βγήκε λάθος


ΓΚΤρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Έκδοση 9.1

Επειδή έγιναν πολλές αλλαγές, για την υποστήριξη πολλών αριθμητικών τύπων, έγινε μια μικρή αλλαγή έκδοσης από την 9 στην 9.1
Έγιναν αλλαγές σε συναρτήσεις για να μπορούν να δουλέψουν κατάλληλα.
 
1) H συνάρτηση Τιμή() που έπαιρνε αλφαριθμητικό ή αλφαριθμητική και αριθμό ή αλφαριθμητικό και αλφαριθμητικό, τώρα παίρνει επιπλέον αριθμό βέλος και σήμανση για μετατροπή.

Α=Τιμή(Β->0@) είναι ισοδύναμο με αυτό Α=Τιμή(Β->Αριθμός) και μετρέπει την τιμή της παράστασης, εδώ μόνο το Β έχουμε, σε τύπο Decimal (λέγεται απλά Αριθμός στην Μ2000)
Συνολικά οι τύποι είναι:
Αριθμός (Decimal), Λογιστικό (Currency), Διπλός (Double), Απλός (Single), Μακρύς (Long), Λογικός (Boolean).

2) Μπορούμε να φτιάχνουμε μεταβλητές με την Κάνε (Def), που μέχρι την προηγούμενη αναθεώρηση, έφτιαχνε συναρτήσεις μιας γραμμής (και συνεχίζει να το κάνει αν θέλουμε).

Κάνε Αριθμό α, β, γ

Τα ονόματα είναι χωρίς τελικό σίγμα: Αριθμό (Decimal), Λογιστικό (Currency), Διπλό (Double), Απλό (Single), Μακρύς (Long), Λογικό (Boolean).
Σε κάθε εντολή δίνουμε έναν τύπο και ακολουθούν τα ονόματα. Οι μεταβλητές θα γίνουν τοπικές. Αν υπάρχει ήδη τοπική με το ίδιο όνομα θα βγει λάθος.

Όταν δίνουμε τιμές σε μεταβλητές όπου δώσαμε τύπο με την Κάνε, τότε αυτές θα μετατραπούν αυτόματα για να μπουν στον τύπο των μεταβλητών (ή θα βγει λάθος αν δεν χωράει η τιμή που δίνουμε).
Μπορούμε με τα @, #, & και ~ να φτιάχνουμε αριθμούς που να μην είναιΔιπλός  (Double), τον εξορισμού τυπο. Με @ για Αριθμός (29 ψηφία), με # για τον Λογιστικό (5 δεκαδικά), & για Μακρύ,  ~ για τον Απλό.

(συνεχίζεται)

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

Αναθεώρηση 55 (Έκδοση 9.0)

Συνέχισα την προσπάθεια να εντάξω τους Decimal και Currency (και εντέλει τους Long και Boolean). Οι σταθερές True και False τώρα είναι boolean τύποι, οπότε μια A=True θα κάνει το Α boolean (Από τις νεότερες εκδόσεις τα True και False δεν είναι boolean τύπος, για να υπάρχει συμβατότητα με τα παλιότερα προγράμματα, οι συγκρίσεις όμως γυρίζουν boolean, και υπάρχει τρόπος να δημιουργίσουμε απευθείας λογική μεταβλητή). Μόνο στην 9.1 εμφανίστηκαν ως boolean.   H M2000 συνεχίζει να έχει σταθερούς τύπους σε μεταβλητές που δηλώνουμε Long (Μακρύς) είτε με την δήλωση είτε με το να δώσουμε τιμη τέτοιου τύπου, πχ Β=100&  το & κάνει τον αριθμό να περιέχεται σε μακρύ, οπότε με την πρώτη δήλωση τιμής το Β θα γίνει μακρύς. Σε αυτές τις μεταβλητές αν δώσουμε τιμή μεγαλύτερη από αυτή που χωράει, τότε θα βγει λάθος υπερχείλισης.
H δήλωση Long δεν χρησιμοποιείται για πίνακες. Όμως εκεί μπορούμε με μια εντολή γεμίσματος να γεμίσουμε έναν πίνακα με τέτοιου τύπου τιμές (οι μεταβλητές και τα στοιχεία ενός πίνακα στην Μ2000 είναι τύπου Variant, οπότε επιδέχονται αλλαγές, πλην όμως οι τύπου Μακρύς δεν επιδέχονται!
Ακέραιοι (όνομα με % στο τέλος) στην γλώσσα μπορεί να είναι διαφόρων τύπων. Αυτοί έχουν την ιδιότητα να  στρογυλλοποιούν αυτόματα στην εκχώρηση. Εσωτερικά μπορεί είναι ή τύπου διπλού, ή Decimal (29 ψηφία) ή Currency (19 ψηφία, από τα οποία τα 14 για ακέραιο). Αυτές οι μεταβλητές δεν παίρνουν Μακρύ (οι οποίοι γράφονται σε μεταβλητές με κανονικά ονόματα).

Οι αριθμοί στον κώδικα όταν έχουν δεκαδικά γράφονται πάντα με τελεία. Η εμφάνιση στην οθόνη με την τύπωσε και με την εισαγωγή αλλάζει ανάλογα με το τι έχει επιλεχθεί στο λειτουργικό.

Για αριθμούς Decimal βάζουμε στο τέλος το @  πχ το Α=32232112312312.12312312@ θα πάρει Decimal. Για Currency βάζουμε στο τέλος το #, πχ το Α=23333121233.21231# θα πάρει Currency. Για Long (εκτός από την δήλωση, πχ Long A=10 θα κάνει ότι παίρνει ο Α να γίνεται Long αυτόματα, ή να βγαίνει υπερχείλιση ως λάθος), θα χρησιμοποιήσουμε το &, πχ το Α=100& σημαίνει ότι θα πάρει το 100 ως Long  ή Μακρύς.
Μεταβλητές με διπλό (double), Decimal, Currency μπορούν να αλλάζουν τύπο (αν πάρουν Long, δεν αλλάζουν ξανά). Όταν καλούμε μια συνάρτηση, και ζητάμε αριθμό σε μεταβλητή, τότε αυτή θα πάρει ότι της δώσουμε. Το μέρος της γλώσσας που επεξεργάζεται τις εκφράσεις θα λειτουργήσει κανονικά, και ενδέχεται να κάνει μετατροπές.
Στο πρόγραμμα παρακάτω δημιουργούμε μια συνάρτηση μιας γραμμής (αντί για Συνάρτηση όνομα { }, βάζουμε με την Def  ή την Κάνε (η αντίστοιχη ελληνική). Η έκφραση που θα δίνουμε στην Typename$() θα πηγαίνει στην Ν και από αυτή θα παίρνουμε τον τύπο της, άρα τον τύπο της έκφρασης. Επειδή κάθε φορά που καλούμε την συνάρτηση φτιάχνεται η Ν ξανά, δεν μας πειράζει αν γίνει Long, στην επόμενη κλήση θα είναι κάτι άλλο!
Αριθμοί σε @ είναι Decimal
σε # είναι Currency
σε & είναι Long
χωρίς κάτι είναι Double

Στο πρόγραμμα λοιπόν κάνουμε έλεγχο το τι θα βγεί βάσει των πράξεων.Οι decimal έχουν την μέγιστη προτεραιότητα επιλογής.


Form 100, 66 ' Display 100X66
Def Typename$(N)=Type$(N) ' Type$ return only Variable's and Array's Item type

Print Typename$(-(131231@*1221212)) ' decimal
Print Typename$(-(131231@/1221212)) 'decimal
Print Typename$(-(131231@*1221212@)) ' decimal
Print Typename$(-(131231@/1221212@)) 'decimal
Print Typename$(-(131231@*1221212#)) ' decimal
Print Typename$(-(131231@/1221212#)) 'decimal
Print Typename$(-(131231@*1221212&)) ' decimal
Print Typename$(-(131231@/1221212&)) 'decimal

Print Typename$(-(131231#*1221212)) ' double
Print Typename$(-(131231#/1221212)) 'double
Print Typename$(-(131231#*1221212@)) ' decimal
Print Typename$(-(131231#/1221212@)) 'decimal
Print Typename$(-(131231#*1221212#)) ' Currency
Print Typename$(-(131231#/1221212#)) 'double
Print Typename$(-(131231#*1221212&)) ' Currency
Print Typename$(-(131231#/1221212&)) 'double

Print Typename$(-(131231*1221212)) ' double
Print Typename$(-(131231/1221212)) 'double
Print Typename$(-(131231*1221212@)) ' decimal
Print Typename$(-(131231/1221212@)) 'decimal
Print Typename$(-(131231*1221212#)) ' double
Print Typename$(-(131231/1221212#)) 'double
Print Typename$(-(131231*1221212&)) ' double
Print Typename$(-(131231/1221212&)) 'double

Print Typename$(-(131231&*1221212)) ' double
Print Typename$(-(131231&/1221212)) 'double
Print Typename$(-(131231&*1221212@)) ' decimal
Print Typename$(-(131231&/1221212@)) 'decimal
Print Typename$(-(131231&*1221212#)) ' double
Print Typename$(-(131231&/1221212#)) 'double
Print Typename$(-(131231&*1221212&)) ' double
Print Typename$(-(131231&/1221212&)) 'double

Print Typename$(-(131231@+1221212)) ' decimal
Print Typename$(-(131231@-1221212)) 'decimal
Print Typename$(-(131231@+1221212@)) ' decimal
Print Typename$(-(131231@-1221212@)) 'decimal
Print Typename$(-(131231@+1221212#)) ' decimal
Print Typename$(-(131231@-1221212#)) 'decimal
Print Typename$(-(131231@+1221212&)) ' decimal
Print Typename$(-(131231@-1221212&)) 'decimal

Print Typename$(-(131231#+1221212)) ' Currency
Print Typename$(-(131231#-1221212)) ' Currency
Print Typename$(-(131231#+1221212@)) ' decimal
Print Typename$(-(131231#-1221212@)) 'decimal
Print Typename$(-(131231#+1221212#)) ' Currency
Print Typename$(-(131231#-1221212#)) 'Currency
Print Typename$(-(131231#+1221212&)) ' Currency
Print Typename$(-(131231#-1221212&)) 'Currency

Print Typename$(-(131231+1221212)) ' double
Print Typename$(-(131231-1221212)) 'double
Print Typename$(-(131231+1221212@)) ' decimal
Print Typename$(-(131231-1221212@)) 'decimal
Print Typename$(-(131231+1221212#)) ' Currency
Print Typename$(-(131231-1221212#)) ' Currency
Print Typename$(-(131231+1221212&)) ' double
Print Typename$(-(131231-1221212&)) 'double

Print Typename$(-(131231&+1221212)) ' double
Print Typename$(-(131231&-1221212)) 'double
Print Typename$(-(131231&+1221212@)) ' decimal
Print Typename$(-(131231&-1221212@)) 'decimal
Print Typename$(-(131231&+1221212#)) ' Currency
Print Typename$(-(131231&-1221212#)) 'Currency
Print Typename$(-(131231&+1221212&)) ' Long
Print Typename$(-(131231&-1221212&)) 'Long


Στο επόμενο πρόγραμμα θα στείλουμε μερικά νούμερα σε αρχείο csv, αλλά εδώ θα το λέμε τύπου dat. (data). Έχουν μπει δυο νέα πράγματα: μπορούμε στην εισαγωγή από αρχείο να δείξουμε τι τύπο ζητάμε. Εδώ λέμε το Μ1 να είναι Decimal, και το Ζ1 να είναι Currency. Όταν δε φτιάξαμε το αρχείο, η Γράψε αυτόματα μετέφερε βάσει του τύπου. Το δεύτερο είναι η Εισαγωγή με κατά το Γράψε με, που διαμορφώνει το πώς θα διαβάσουμε από το αρχείο. Εδώ έχω βάλει το TAB (χαρ$(9)) ως αλλαγή πεδίου και το κόμμα ως σημείο υποδιαστολής. Επίσης έχει επιλεχθεί τα αλφαριθμητικά να αποκωδικοποιούνται κατά json αλφαριθμητικά. Το αρχείο θα γραφτεί και θα διαβαστεί ανεξάρτητα από το τη υποδιαστολή χρημοποιεί το σύστημα. Το ότι υπάρχουν δυο εντολές η μια για διαμόρφωση διαβάσματος και η άλλη για γράψιμο, γίνεται να προγραμματίσουμε διαφορετικά στοιχεία, ώστε να κάνουμε αντιγραφές από το ένα αρχείο σε ένα άλλο.

Επειδή το αρχείο ανοίγει και με το Notepad, μπορούμε να το δούμε και εδώ:
"Row 1"    -213231313132312,23123    -52322323,32    -12121000000
"Line1\r\nLine2\r\nLine3\r\n"

Χωρίς το ευρεία (με κίτρινο) κάνουμε εξαγωγή σε Ansi, και ομοίως εισαγωγή σε Ansi (8bit κωδικοσελίδα)

Γράψε με χαρ$(9), ",", αληθές 'αληθές σημαίνει ότι τα αλφαριθμητικά θα κωδικοποιούνται κατά json
Άνοιξε "my.dat" για ευρεία εξαγωγή ως #κ
Γράψε #κ, "Row 1", -213231313132312.23123@, -52322323.32#, -1.2121e+10
Γράψε #κ, {Line1
                        Line2
                        Line3
                        }
Κλείσε #κ
\\ κατά json σημαίνει ότι ειδικοί χαρακτήρες κωδικοποιούνται ώστε να γράφεται
\\ το αλφαριθμητικό με πολλές γραμμές χωρίς να έχει μέσα του αλλαγές γραμμών
\\ και άλλοι χαρακτήρες κωδικοποιούνται αλλά εμάς μας ενδιαφέρει ότι βάζουμε
\\ ένα κείμενο σε μια γραμμή!
Εισαγωγή με χαρ$(9), ",", αληθές 'αληθές σημαίνει ότι τα αλφαριθμητικά θα διαβάζονται κατά json
Άνοιξε "my.dat" για ευρεία Εισαγωγή ως #κ
Εισαγωγή #κ, R$, M1=0@, Z1=0#, check
Εισαγωγή #κ, Txt$
Κλείσε #κ
Τύπωσε R$, M1, Z1, check
Τύπωσε Τύπος$(M1), Τύπος$(Z1)
Τύπωσε M1
Τύπωσε Z1
Αναφορά txt$ ' η αναφορά τυπώνει κείμενα
\\ αν το κείμενο έχει πολλές γραμμές σταματάει...
\\ για να μας δείξει μέρος και συνεχίζει με διάστημα, ή με πλήκτρο ποντικιού.


Write with chr$(9), ",", true ' true means that strings replaced as json strings
Open "my.dat" for output as #k
Write #k, "Row 1", -213231313132312.23123@, -52322323.32#, -1.2121e+10
Write #k, {Line1
                        Line2
                        Line3
                        }
Close #k
Open "my.dat" for input as #k
Line Input #k,All$
Close #k
Print All$
Input With chr$(9), ",", true ' true means that strings readed as json strings
Open "my.dat" for input as #k
Input #k, R$, M1=0@, Z1=0#, check
Input #k, Txt$
Close #k
Print R$, M1, Z1, check
Print Type$(M1), Type$(Z1)
Print M1
Print Z1
Report txt$The Unicode Version
Write with chr$(9), ",", true ' true means that strings replaced as json strings
Open "my.dat" for wide output as #k
Write #k, "Row 1", -213231313132312.23123@, -52322323.32#, -1.2121e+10
Write #k, {Line1
                        Line2
                        Line3
                        }
Close #k
Open "my.dat" for wide input as #k
Line Input #k,All$
Close #k
Print All$
Input With chr$(9), ",", true ' true means that strings readed as json strings
Open "my.dat" for wide input as #k
Input #k, R$, M1=0@, Z1=0#, check
Input #k, Txt$
Close #k
Print R$, M1, Z1, check
Print Type$(M1), Type$(Z1)
Print M1
Print Z1
Report txt$


Πώς θα κάνουμε όμως μετατροπές από τον ένα τύπο στον άλλο;
Η συνάρτηση Τιμή() ή Val() μέχρι την προηγούμενη αναθεώρηση έπαιρνε αλφαριθμητικό. Τώρα παίρνει και αυτό αλλά και αριθμητική παράσταση. Αν δεν δώσουμε τίποτα άλλο τότε θα πάρουμε τον διπλό,  αλλιώς με το βελάκι θα δείξουμε το 0@ ή το 0#  ή το 0&.

Κάνε ΤύποςΠαράστασης$(Ν)=Τύπος$(Ν)
Τύπωσε ΤύποςΠαράστασης$(10) ' Double
Τύπωσε ΤύποςΠαράστασης$(Τιμή(10->0@)) ' Decimal
Τύπωσε ΤύποςΠαράστασης$(Τιμή(10->0#)) ' Currency
Τύπωσε ΤύποςΠαράστασης$(Τιμή(10->0&)) ' Long
Τύπωσε ΤύποςΠαράστασης$(Τιμή(10@)) ' Double
Τύπωσε ΤύποςΠαράστασης$(Τιμή(10#)) ' Double
Τύπωσε ΤύποςΠαράστασης$(Τιμή(10&)) ' Double
Τύπωσε ΤύποςΠαράστασης$(Τιμή(10#->0@)) ' Decimal
Τύπωσε ΤύποςΠαράστασης$(Τιμή(10&->0@)) ' Decimal
Τύπωσε ΤύποςΠαράστασης$(Τιμή(10@->0#)) ' Currency
Τύπωσε ΤύποςΠαράστασης$(Τιμή(10&->0#)) ' Currency
Τύπωσε ΤύποςΠαράστασης$(Τιμή(10@->0&)) ' Long
Τύπωσε ΤύποςΠαράστασης$(Τιμή(10#->0&)) ' Long


ή στα αγγλικά:

Def TypeOfExpression$(Ν)=Type$(Ν)
Print TypeOfExpression$(10) ' Double
Print TypeOfExpression$(Val(10->0@)) ' Decimal
Print TypeOfExpression$(Val(10->0#)) ' Currency
Print TypeOfExpression$(Val(10->0&)) ' Long
Print TypeOfExpression$(Val(10@)) ' Double
Print TypeOfExpression$(Val(10#)) ' Double
Print TypeOfExpression$(Val(10&)) ' Double
Print TypeOfExpression$(Val(10#->0@)) ' Decimal
Print TypeOfExpression$(Val(10&->0@)) ' Decimal
Print TypeOfExpression$(Val(10@->0#)) ' Currency
Print TypeOfExpression$(Val(10&->0#)) ' Currency
Print TypeOfExpression$(Val(10@->0&)) ' Long
Print TypeOfExpression$(Val(10#->0&)) ' Long


Όλοι οι τύποι χρησιμοποιούνται παντού!
Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Αναθεώρηση 54, Έκδοση 9.0 - Currency Type

Σε αυτήν την αναθεώρηση έβαλα το Currency, και τώρα μαζί με το Decimal, η Μ2000 έχει τους καλύτερους τύπους για πράξεις.
Ρύθμισα και την Στρογγ() ή Round() για να επιστρέφει τον ίδιο τύπο.
Σε αριθμούς βάζουμε το @ για Decimal, # για Currency, & για Long
Το αποτέλεσμα των υπολογισμών μπορεί να βγει σε άλλο τύπο αν δεν μπορεί να βγει αλλιώς αποτέλεσμα.
Παρακάτω είναι ένα πρόγραμμα επίδειξης των νέων δυνατοτήτων της γλώσσας.

Στο πρόγραμμα κάνω πολλαπλασιασμό για να βγει υπερχείλιση. Στους Long (Μακρύς) θα βγει λάθος όπως και να έχει. Στους Decimal και Currency θα γίνει μετατροπή σε Double.Bold 0
Form 80, 55
Cls 5 : Pen 14
Const CenterJustify=2
Double : Bold
Report CenterJustify, "Demo for using numeric types in M2000 programming language"
Normal : Bold
Print
Print $(4, 20),  \\ 20 char width - using proportional printing
Print "Decimal, Currency, Long:", 112212321231231231323@, 23432432434234.32#, 44554&
Long A
A=100
Print Type$(A) ' long
B=A
Print Type$(B) ' New if 54
\\ Long variables stay Long
Z=123123
Print Z
Print Type$(Z) ' double
Z=21321.1532131231232132@
Print Z
Z1=Round(Z, 1)
Print Type$(Z) ' Decimal
Print Z1
Print Type$(Z1) ' Decimal

Z=2321213133.25#
Print Z
Z1=Round(Z, 1)
Print Type$(Z) ' Currency
Print Z1
Print Type$(Z1) ' Currency
Bold
Report CenterJustify, "Array fill with a value of some type"
Bold
Dim A(10)=0@
Print "Array Item Type:";Type$(A(3)), ' Decimal
Dim A(10)=0&
Print "Array Item Type:"; Type$(A(3)),  ' Long
Dim A(10)=0#
Print "Array Item Type:"; Type$(A(3)),  ' Currency
Dim A(10)=0
Print "Array Item Type:"; Type$(A(3)),  ' Double
Bold
Report CenterJustify, "For Loops with Decimal, Currency, Long"
Bold
\\For  loop with Decimal
N=Row
For i=12312122121212212.1212@ to 12312122121212222.1212@ step 2 {
      Print i, " "+type$(i)
}
Cursor 0, N
\\For  loop with Currency
For i=1231212.12# to 1231222.12# step 2 {
      Print @(Tab(1)), i, " "+type$(i)
}
Cursor 0, N
\\For  loop with Long  (need to declare i as long)
\\ using Long or using i=0&
Long i
For i=1231212& to 1231222& step 2 {
      Print @(Tab(2)), i, " "+type$(i)
}
Bold
Report CenterJustify, "Overflow control for Long type"
Bold
Try {
      i=1212112112122 ' Long can't converted
}
Print "Report Error"+Error$ ' overflow long
Report CenterJustify, "Auto convertion for types to double, on overflow"
Z=3223423424423423423@
Print "Try on:"; Type$(Z), Z;"@*";"5000000000000000@"  ' Decimal
Z*=5000000000000000@ ' overflow bur converted to double
Print "Result:"; Type$(Z) , Z ' Double
Z=32234234212244.23#
Print "Try on:"; Type$(Z), Z;"#*";"5000000000000000@"  ' Currency
Z*=5000000000000000@ ' overflow bur converted to double
Print "Result:"; Type$(Z) , Z ' Double

\\ Integers from Decimal and Currency
A%=-12313123123123.52123123213123@
Print A%
Print Type$(A%) ' Decimal but hold only Integer value
A%=-123131231223.52#
Print A%
Print Type$(A%) 'Currency but hold only Integer value
A%=-121212121212121.5212
Print A%
Print Type$(A%) 'Double but hold only Integer value
A%=1212121&
Print A%
Print Type$(A%) 'Double  - can't take long

Module aName {
      Read A, B, C, D
      \\ Center to tab
      Pen 11 {
            Print Part $(6),Type$(A), Type$(B), Type$(C), Type$(D)
      }
      Print
}
aName 1000&, 638716387681736@, 8764873287.34#, 3478239744
Let A1=1000&, A2=638716387681736@, A3=8764873287.34#, A4=3478239744
aName A1, A2, A3, A4
aName ! (1000&, 638716387681736@, 8764873287.34#, 3478239744)
A=(1000&, 638716387681736@, 8764873287.34#, 3478239744)
Print "A is ";Type$(A);" type, a pointer to Array. We can add 20 to all items in a single statement"
Print A
A+=20& ' Add to all  numeric items a long  value
Print A ' so first long stay long
aName ! A \\ pass all values to aName module
A+=10000000000000000@
Print A
aName ! A
\\ Constants are objects.
Const K=121212212121211121212.121@
Print K, Type$(K) ' say Constant
M=K
Print M, Type$(M) ' say Decimal
Try {
      K++
}
Print "Report Error "+Error$
Print Key$ ' wait for a key
Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Αναθεώρηση 52 (Έκδοση 9.0)

Σε αυτή την αναθεώρηση έγινε αρκετή δουλειά για να μπουν οι αριθμοί τύπου Decimal με 29 ψηφία και κινητή υποδιαστολή.

 
Τοπικό 1033
Α=123123123213123213@
Τύπωσε Α, Α*2, Α*15
Τύπωσε Τύπος$(Α) \\ Decimal
Για ι= 123123123213123213@ έως 123123123213123213@+10 {
      Τύπωσε ι
}
\\ και οι ακέραιοι μπορούν να γίνουν
Α%=64563423412343@/2
Τύπωσε Α%, "???"
Α%=11@/2
Τύπωσε Α% ' δίνει 6  γιατί το 5.5 το κάνει 6
Α%=-11@/2
Τύπωσε Α% ' δίνει -6  γιατί το -5.5 το κάνει -6
Τύπωσε Τύπος$(Α%) ' decimal


Επιπλέον έχουμε νέο Demo με τα Vectors σε παράθυρο και με νήματα, άλλο να αλλάζει τις τιμές και άλλο να προβάλει την εικόνα.

Στο βίντεο είναι από δεύτερη οθόνη σε Linux, όπου παράλληλα τρέχουν σε VirtualBox τα Windows 7 και τρέχει το ίδιο πρόγραμμα στα 7 και στο Linux. Δείτε ότι τα παράθυρα που φτιάχνει η Μ2000 είναι ίδια και στα δυο λειτουργικά. Αυτό ισχύει και σε κάθε λειτουργικό που τρέχει, από Xp έως και 10, καθώς και με το Wine 1.8 σε Linux.

Demo1Rem : Thread.plan sequential
\\ we can set Thread.plan before any thread created
Rem :
Thread.plan concurrent
\\ concurrent execute one by one statements
\\ except those in { }
\\ also from Revision 52 Part {} as variable works fine with it
local counter1, counter2
  Title "3D Graphics", 0 ' 0  to hide console
Set FAST !
\\ by api
Structure VecType {
          x As Double
          y As Double
          z As Double
}
\\ Program
Structure Variables {
      vRot1 As VecType
      vRot2 As VecType
      vRot3 As VecType
      vRot4 As VecType
      vBase As VecType
      vAxis As VecType
}
Buffer Clear Var As Variables
\\ utility function
VecAdr=Lambda Var (a$) -> {
      =Var(0,a$)
}
VecOff=Lambda Var, VecType (a$, b$) -> {
      =Var(0, a$, VecType(b$)!)
}
Class cLine {
      X1, Y1, X2, Y2, color
      Module Render {
            ' read Number from stack
            z=Round(Number,4)
            z1=Round(Number, 4)
            If z>=z1 Then {
                  Move .X1, .Y1
                  Width 3 {Draw to .X2, .Y2, .color}
                  Circle Fill #aa33cc, z/40+200
            } Else {
                  Move .X2, .Y2
                  Circle Fill #aa33cc, z/40+200
                  Width 3 {Draw to .X1, .Y1, .color}
            }
      }
Class:
      Module cLine (.color){
            If Match("NNNN") Then Read .X1, .Y1, .X2, .Y2
      }     
}

\\ find address
vBase=VecAdr("vBase")
vBase.x=VecOff("vBase","x")
vBase.y=VecOff("vBase","y")
vBase.z=VecOff("vBase","z")
vRot1=VecAdr("vRot1")
vRot1.x=VecOff("vRot1","x")
vRot1.y=VecOff("vRot1","y")
vRot1.z=VecOff("vRot1","z")
vRot2=VecAdr("vRot2")
vRot2.x=VecOff("vRot2","x")
vRot2.y=VecOff("vRot2","y")
vRot2.z=VecOff("vRot2","z")
vRot3=VecAdr("vRot3")
vRot3.x=VecOff("vRot3","x")
vRot3.y=VecOff("vRot3","y")
vRot3.z=VecOff("vRot3","z")
vRot4=VecAdr("vRot4")
vRot4.x=VecOff("vRot4","x")
vRot4.y=VecOff("vRot4","y")
vRot4.z=VecOff("vRot4","z")
vAxis=VecAdr("vAxis")

Form 80,40
Refresh 300
Declare Alfa Form
With Alfa, "Title", "Demo1"
\\ a string to hold static background
screen$=""
disp=False
Inventory Depth
aLine=Each(Depth)
once=False
Thread {
      part {
                  Method Math, "RotVectMult", 4, vRot1, vAxis, vRot1, dAngle
                  Push Eval(Var, vBase.y As double), Eval(Var, vBase.x As double)
                  \\ x is in top, y is after x
                  Over 2, 2 \\  copy two times from second, so double two top
                  Push Eval(Var, vRot4.x As double)+Number : Over 1, 2 \\ copy 2 times top only
                        Read Line1.X1, Line2.X1, Line3.X1
                        Push Eval(Var, vRot4.y As double)+Number : Over 1, 2
                        Read Line1.Y1, Line2.Y1, Line3.Y1
                        Over 2, 4 \\ now original 2 values copied 4 times
                        Line1.X2 = Eval(Var, vRot1.x As double)+Number
                        Line1.Y2 = Eval(Var, vRot1.y As double)+Number
                        Line2.X2 = Eval(Var, vRot2.x As double)+Number
                        Line2.Y2 = Eval(Var, vRot2.y As double)+Number
                        Line3.X2 = Eval(Var, vRot3.x As double)+Number
                        Line3.Y2 = Eval(Var, vRot3.y As double)+Number
                        DepthSort()
                        counter1++
      }  As once
} As Compute
Group All$ {
Private:
      Dim Base 1, A$(3)
Public:
      n=1
      Set (.n) {
            read .A$(.n)
      }
      Value {
            =.A$(.n)
      }
}
Layer Alfa {
      Window 12, 10000, 8000;
      Form 40, 20
      Line1=cline(#0000FF, scale.x/2, scale.y/2, scale.x/2, scale.y/2-2220 )
      Line2=cline(#FF0000, scale.x/2, scale.y/2, scale.x/2-2340, scale.y/2-60 )
      Line3=cline(#00FF00, scale.x/2, scale.y/2, scale.x/2-780, scale.y/2-1200 )
      All$(1)=Weak$(Line1.Render)
      All$(2)=Weak$(Line2.Render)
      All$(3)=Weak$(Line3.Render)
      Declare Math Math
      Method Math, "Vector", vBase,scale.x/2-1500, scale.y/2+1500, 1500 '  -1000
      Method Math, "Vector", vRot1, Line1.X2, Line1.Y2, -1000
      Method Math, "Vector", vRot2, Line2.X2, Line2.Y2, -1200
      Method Math, "Vector", vRot3, Line3.X2, Line3.Y2, 1700
      Method Math, "Vector", vRot4, Line1.X1, Line1.Y1, 0
      Method Math,  "VecDiffMult", 4, vRot1, vBase, vRot1
      Inventory Depth=Eval(Var, vRot1.z As double):=1, Eval(Var, vRot2.z As double):=2, Eval(Var, vRot3.z As double):=3
      Sort Depth As number
      Method Math, "Vector", vAxis, -.8, 1.6, .3
      Method Math, "UnitVect", vAxis
      Rad2Deg =Lambda pidivby180=pi/180 (RadAngle)->RadAngle / pidivby180
      dAngle =5
      Pen 0
      Cls 7
      Gradient 11, 13
      Move 0,0
      Cursor 0, Height-1
      Cls 7, Height-1
      Copy scale.x, scale.y to screen$
      Cursor 0,Height
      together=False
      ok1=true
      Thread {
            ok1~
      } as mm interval 1000/25
      tm=0
      Thread {
            static internal=1
            Refresh 0
            Move 0,0
            Copy 0,0 use screen$
            Part {
                  tm=timecount
            } as ok1
                  Print @(3,3); Round(tm,2)
                  Cursor 0,height-1

            Part {
                       Part {
                        aLine=Each(Depth)
                        push Eval(Var, vRot4.z As double) : Over 1, 2
                        while aline {
                                    All.n=eval(aLine)
                                    Call All$, Val(eval$(Depth, aLine^))
                        }
                        counter2++
                        } As disp
                   Print Part $(5,Width/4), counter1, counter2,internal, $(7),Str$(Now , "hh:mm:ss" )
                   Refresh ' execute together
            }  As together
            internal++
            Profiler
      } As PlayThis
}
\\ we set vatiables outside threads
State=False
blinking=False
Thread {
       If state Then disp~
} As blink
Thread blink Hold
ExitNow=False
Function Alfa.Unload {
      ExitNow=True
      threads erase
}
Function Alfa.Click {
                  State~
                  If State Then {
                         Thread compute Hold
                         Thread blink interval 1000/4
                         Thread blink Restart
                         blinking=true
                  } Else {
                        disp=False
                        If blinking Then Thread blink Hold : blinking~
                        Thread compute Restart
                  }
}
Thread PlayThis interval 1000/60
Thread compute interval 20
Wait 200
Method Alfa, "Show"
\\ Chane Task.Main with Every
\\ Task.Main is a Thread
\\ ExitNow needed If we have Every in place of Task.Main
Task.Main 50 {
\\      If counter1>1000 Then Threads Erase : Exit
      If ExitNow Then Exit
}
Threads Erase
Wait 100 \ some delay here
Method Alfa, "CloseNow"
Declare Alfa Nothing
Declare Math Nothing
Print counter1, counter2
Sub DepthSort()
             Inventory Queue Depth ' clear Depth, Then make keys As numbers
             Append Depth, Eval(Var, vRot1.z As double):=1, Eval(Var, vRot2.z As double):=2, Eval(Var, vRot3.z As double):=3
             Sort Depth As number
End Sub